Πρακτική άσκηση

1. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., πριν τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης, μπορούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης στο επάγγελμα, σε φορείς του ?ημόσιου τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα 
?ημοσίου ή Ιδιωτικού ?ικαίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

2. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες.

3. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο 
πρόγραμμα σπουδών μιας ειδικότητας.

4. Οι φορείς, στους οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, μπορεί να 
αναζητηθούν από τους ίδιους τους αποφοίτους, με ή χωρίς την υποστήριξη του 
Ι.Ε.Κ.

5. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη, εκτός από τις 
περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων ή προσωρινής διακοπής λειτουργίας. Οι 
περιπτώσεις που (α) λόγοι ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, προβλήματα 
υγείας που επιβάλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, κ.α., ή (β) λόγοι εκτός 
υπαιτιότητας του ασκούμενου, που επιβάλλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, 
όπως διακοπή λειτουργίας φορέα, υπηρεσίας ή επιχείρησης, εξετάζονται από την 
κατωτέρω Επιτροπή Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποφασίζει για το 
βάσιμο ή μη της διακοπής της πρακτικής άσκησης και της συνέχισής της σε επόμενο 
χρόνο.

6. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, που επιβάλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, ο
ασκούμενος θα πρέπει να ενημερώνει το Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης ή τη 
?ιοίκηση του Ι.Ε.Κ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

7. Οι ασκούμενοι δεν μπορούν να απουσιάζουν από την πρακτική άσκηση 
περισσότερες από 15 ημέρες συνολικά.

8. Η εξάμηνη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη 
προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

9. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της 
πρακτικής άσκησης, ρόλοι που μπορεί να ανατίθενται και σε προσωπικό των Ι.Ε.Κ., 
διενεργείται από: 
(α) την Επιτροπή Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: αποτελείται από το ?ιευθυντή 
του Ι.Ε.Κ., το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης και το Σύμβουλο Πρακτικής 
Άσκησης και στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται 
? η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των αποφοίτων σε πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης και ο έλεγχος της συνάφειας του αντικειμένου της 
πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο κατάρτισης του αποφοίτου 
? η τακτική παρακολούθηση, μέσω συνεδριάσεων, της πορείας υλοποίησης 
των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης 
? η λήψη αποφάσεων και μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης 
? η συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 
πρακτικής άσκησης, με βάση και τις κατωτέρω εκθέσεις του Συντονιστή και 
του Συμβούλου 
(β) το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης: αντικείμενό του αποτελεί η σύνδεση 
επιχειρήσεων με τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ., η παρακολούθηση της παρουσίας των 
καταρτιζομένων στην πρακτική άσκηση, η αξιοποίηση του πρακτικά 
ασκούμενου από την επιχείρηση σε σχέση με το αντικείμενο πρακτικής 
άσκησης, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του 
ασκούμενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση, η τήρηση ατομικού φακέλου 
πρακτικής άσκησης, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων. 
(γ) το Σύμβουλο Πρακτικής Άσκησης: αντικείμενό του αποτελούν οι συνεδρίες 
ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για την ανάδειξη των δεξιοτήτων των 
πρακτικά καταρτιζομένων, η διαχείριση των σχέσεων των καταρτιζομένων με 
τους εργοδότες (διαχείριση συγκρούσεων), η διερεύνηση της προοπτικής 
απασχόλησης ή της δημιουργίας θέσης εργασίας του πρακτικά ασκούμενου σε 
συνεργασία με τον συντονιστή (επιδότηση θέσης, σύνδεση με άλλα 
προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης), η υποστήριξη της κινητικότητας
του ασκούμενου, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης

10. Οι απόφοιτοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
στο Ι.Ε.Κ. της έδρας του φορέα, της υπηρεσίας ή της επιχείρησης στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση ή, εφόσον δεν υπάρχει, στο πλησιέστερο 
αυτού.

11. Οι ακριβείς όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες πρακτικής άσκησης καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

12. Η πρακτική άσκηση των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να χρηματοδοτείται από 
εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Καραζάνου 9, Πτολεμαΐδα
Τ.Κ. 502 00
Τηλ: 24630 54286
email: grammateia@iek-ptolem.koz.sch.gr