Πρακτική άσκηση

1. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., πριν τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης, μπορούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης στο επάγγελμα, σε φορείς του ∆ημόσιου τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα 
∆ημοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

2. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες.

3. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο 
πρόγραμμα σπουδών μιας ειδικότητας.

4. Οι φορείς, στους οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, μπορεί να 
αναζητηθούν από τους ίδιους τους αποφοίτους, με ή χωρίς την υποστήριξη του 
Ι.Ε.Κ.

5. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη, εκτός από τις 
περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων ή προσωρινής διακοπής λειτουργίας. Οι 
περιπτώσεις που (α) λόγοι ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, προβλήματα 
υγείας που επιβάλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, κ.α., ή (β) λόγοι εκτός 
υπαιτιότητας του ασκούμενου, που επιβάλλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, 
όπως διακοπή λειτουργίας φορέα, υπηρεσίας ή επιχείρησης, εξετάζονται από την 
κατωτέρω Επιτροπή Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποφασίζει για το 
βάσιμο ή μη της διακοπής της πρακτικής άσκησης και της συνέχισής της σε επόμενο 
χρόνο.

6. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, που επιβάλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, ο
ασκούμενος θα πρέπει να ενημερώνει το Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης ή τη 
∆ιοίκηση του Ι.Ε.Κ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

7. Οι ασκούμενοι δεν μπορούν να απουσιάζουν από την πρακτική άσκηση 
περισσότερες από 15 ημέρες συνολικά.

8. Η εξάμηνη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη 
προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

9. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της 
πρακτικής άσκησης, ρόλοι που μπορεί να ανατίθενται και σε προσωπικό των Ι.Ε.Κ., 
διενεργείται από: 
(α) την Επιτροπή Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: αποτελείται από το ∆ιευθυντή 
του Ι.Ε.Κ., το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης και το Σύμβουλο Πρακτικής 
Άσκησης και στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται 
 η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των αποφοίτων σε πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης και ο έλεγχος της συνάφειας του αντικειμένου της 
πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο κατάρτισης του αποφοίτου 
 η τακτική παρακολούθηση, μέσω συνεδριάσεων, της πορείας υλοποίησης 
των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης 
 η λήψη αποφάσεων και μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης 
 η συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 
πρακτικής άσκησης, με βάση και τις κατωτέρω εκθέσεις του Συντονιστή και 
του Συμβούλου 
(β) το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης: αντικείμενό του αποτελεί η σύνδεση 
επιχειρήσεων με τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ., η παρακολούθηση της παρουσίας των 
καταρτιζομένων στην πρακτική άσκηση, η αξιοποίηση του πρακτικά 
ασκούμενου από την επιχείρηση σε σχέση με το αντικείμενο πρακτικής 
άσκησης, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του 
ασκούμενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση, η τήρηση ατομικού φακέλου 
πρακτικής άσκησης, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων. 
(γ) το Σύμβουλο Πρακτικής Άσκησης: αντικείμενό του αποτελούν οι συνεδρίες 
ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για την ανάδειξη των δεξιοτήτων των 
πρακτικά καταρτιζομένων, η διαχείριση των σχέσεων των καταρτιζομένων με 
τους εργοδότες (διαχείριση συγκρούσεων), η διερεύνηση της προοπτικής 
απασχόλησης ή της δημιουργίας θέσης εργασίας του πρακτικά ασκούμενου σε 
συνεργασία με τον συντονιστή (επιδότηση θέσης, σύνδεση με άλλα 
προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης), η υποστήριξη της κινητικότητας
του ασκούμενου, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης

10. Οι απόφοιτοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
στο Ι.Ε.Κ. της έδρας του φορέα, της υπηρεσίας ή της επιχείρησης στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση ή, εφόσον δεν υπάρχει, στο πλησιέστερο 
αυτού.

11. Οι ακριβείς όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες πρακτικής άσκησης καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

12. Η πρακτική άσκηση των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να χρηματοδοτείται από 
εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Καραζάνου 9, Πτολεμαΐδα
Τ.Κ. 502 00
Τηλ: 24630 54286
email: grammateia(at)iek-ptolem.koz.sch.gr