Πιστοποίηση

1. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι 
δυνατό, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά 
ειδικότητα, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Στους συμμετέχοντες, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, 
χορηγείται ?ίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σύνδεση με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

1. Τα προσόντα, δηλαδή οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που αποκτώνται μέσα 
από την παρακολούθηση ενός προγράμματος Α.Ε.Κ. μεταλυκειακής ή 
μεταγυμνασιακής ειδικότητας, κατατάσσονται στα οριζόμενα από το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων επίπεδα.

2. Προϋπόθεση για την κατάταξη των προσόντων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στα 
ανωτέρω επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι η επιτυχής συμμετοχή 
στις εξετάσεις πιστοποίησης.

3. Το επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αναγράφεται επί του ?ιπλώματος 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αναγνώριση ? Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Το ?ίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για 
διορισμό στο ?ημόσιο και μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις.

2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων ?ιπλώματος Επαγγελματικής 
Κατάρτισης αναγνωρίζονται με Προεδρικά ?ιατάγματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Καραζάνου 9, Πτολεμαΐδα
Τ.Κ. 502 00
Τηλ: 24630 54286
email: grammateia@iek-ptolem.koz.sch.gr