ΝΕΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΟ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούνται entry level νοσοκόμοι/ νοσοκόμες/ νοσηλευτές/νοσηλεύτριες.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ εδώ.

 

-----

 

444
 
1
___________________________________________________

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 Προθεσμίες Εγγραφών

 Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 08-10-2015 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι τωράριο λειτουργίας των ΔΙΕΚ είναι 13:00-21:00 από 01-10-2015.Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων, η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τη ΓΓΔΒΜΝΓ. Αναμένεται ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 12 Οκτωβρίου 2015 για συμπλήρωση κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Δικαιολογητικά

 Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:

https://iek.sch.gr/LogIn

 Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

 Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

 Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

 Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

 ___________________________________________________

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

[24-9-2015]

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ εδώ

ΔΕΙΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ εδώ

ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.

_________________________________________________________________

*****Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Γ Ι Α  Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ*****

(ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

[24-9-2015]

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ:

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ2

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-9-2015 ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

_________________________________________________________________

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ κ. ΜΠΕΣΗ ΣΟΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016:

https://youtu.be/Il_iBsuABqs

_________________________________________________________________

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (γραφείο επικοινωνίας) σας ενημερώνουμε ότι  έχουν εκδοθεί τα διπλώματα πιστοποίησης για τους επιτυχόντες μέχρι και την 1η περίοδο 2014. Οι δικαιούχοι μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Αθήνα (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. 14234 - Νέα Ιωνία τηλ. 210-2709071) κατόπιν εξουσιοδότησης κάποιου οικείου τους προσώπου ή κάποιας εταιρείας Courier.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Καραζάνου 9, Πτολεμαΐδα
Τ.Κ. 502 00
Τηλ: 24630 54286
email: grammateia(at)iek-ptolem.koz.sch.gr